Regulamin sklepu internetowego

Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Sklep” – sklep internetowy działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem sklep.arton.com.pl;
 2. Sprzedawca” – właściciel Sklepu, tj. spółka ARTON Stusio Sp. j. z siedzibą w Pabianicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112236, NIP: 7311714188, REGON: 472189138, ul. Piłsudzkiego 3F, 95 – 200 Pabianice, prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy; tel.: 422130640; adres e-mail: info@arton.com.pl;
 3. Użytkownik” – każdy, kto zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto;
 4. Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;
 5. Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta, oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
 3. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.

§ 4

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj.)
  4. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

§ 5

Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest:

 1. Użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto, za pośrednictwem którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie, jak również na towar, którego właściwości zostały przez Użytkownika określone w składanym zamówieniu lub na towar, którego właściwości zostały dostosowane do potrzeb Użytkownika w wyniku złożonego zamówienia.;
 2. każdy internauta, bez zakładania Konta składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie, jak również na towar, którego właściwości zostały przez Użytkownika określone w składanym zamówieniu lub na towar, którego właściwości zostały dostosowane do potrzeb Użytkownika w wyniku złożonego zamówienia.

II. Rejestracja i założenie Konta

§ 6

 1. Rejestracja i założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Konto mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.
 3. Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.
 4. Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

§ 7

 1. Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.
 2. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz hasła do logowania, aby móc składać zamówienia po zarejestrowaniu należy podać następujących dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Niepodanie oznaczonych danych uniemożliwi rejestrację, założenie oraz składanie zamówień za pomocą Konta. Zamiast adresu zamieszkania można podać inny adres, na który ma być wysyłany zamówiony towar.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.
 5. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.
 6. Sprzedawca, po zawarciu umowy o korzystanie ze Sklepu, zgodnie z postanowieniami ustępu powyższego, na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyła wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta oraz  informacjami zgodnie z art. 13 RODO.

§ 8

Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.

§ 9

 1. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:
  1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
  2. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.

§ 10

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili.
 2. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: info@arton.com.pl Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.
 3. Użytkownik może również wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu poprzez dokonanie czynności niezbędnych do usunięcia Konta i kliknięcie w opcję „Usuń Konto” znajdującą się na Koncie.

 

§ 11

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o korzystanie ze Sklepu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z 2018 r. poz. 650), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)
 4. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz Konta można składać mailowo na adres: info@arton.com.pl  lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 1. Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta oraz składanych przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.
 2. Użytkownik oraz podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 13

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o złożeniu zamówienia, Użytkownik klika na opcję „Dalej>>Dostawa i Płatność” oraz dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

§ 14

 1. Podmiot, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta, wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.  Po dokonaniu wyboru towaru, podmiot ten poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, podmiot składający zamówienie bez zakładania Konta wypełniając formularz znajdujący się na stronie Sklepu wybiera sposób płatności oraz sposób dostawy towaru a następnie klika na opcję „Dalej>>Dostawa i Płatność”. W celu realizacji zamówienie, podmiot składający zamówienie bez zakładania Konta podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, e-mail oraz dane adresowe) a następnie klika na opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a podmiotem, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

IV. Płatności i cena

§ 15

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez BS "PA-CO-BANK" w Pabianicach o numerze: 17 8788 0009 0013 1153 2001 0001;
  2. za pobraniem,
  3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki.
 2. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła paragon oraz, na żądanie Użytkownika, dokument sprzedaży.
 3. Dokumentem sprzedaży jest rachunek albo faktura, wedle wyboru Użytkownika. W przypadku wyboru faktury, Użytkownik podaje niezbędne dane w trakcie składania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru. W przypadku odbioru osobistego, koszty dostawy nie są dodawane do ceny towaru.
 5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika, będącego Konsumentem, woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z ich podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 6. W przypadku wybrania przez Użytkownika sposobu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy, opłata za płatność elektroniczną), Użytkownik obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatność Użytkownika.
 7. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest Użytkowniku, należy przez to rozumieć również podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b Regulaminu.

V. Termin realizacji zamówienia

§ 16

 1. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w składanym zamówieniu. Można również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sklepu w siedzibie firmy 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3f
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia, podany w ustępie poprzedzającym, należy liczyć następująco:
  1. w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem– od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji;
  3. w przypadku wyboru sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 15 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik, będący Konsumentem, lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w § 17 ust. 1.

VI. Zwroty i reklamacje

§ 17

 1. Jeżeli Użytkownik (lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 5 i ust. 9 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z 2018 r. poz. 650).
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,  w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi m. in. w przypadku określonym w art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z 2018 r. poz. 650), tj. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 18

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres: 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3f z dopiskiem "Reklamacja".
 3. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się podanie w reklamacji następujących informacji: imienia i nazwiska kupującego, adresu do korespondencji, adresu e-mail, rodzaju reklamowanego towaru, daty zakupu towaru, opisu wady, daty spostrzeżenia wady towaru, preferowanego sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, żądania składającego reklamację oraz zaleca się przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u Sprzedawcy.
 4. Wraz ze składaną reklamacją zaleca się przesłanie reklamowanego towaru. Nieprzesłanie towaru może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.
 5. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca zaleca skorzystanie ze wzoru pisma reklamacyjnego znajdującego się tutaj.
 6. Sprzedawca zaleca, aby Konsument obejrzał przesyłkę zawierającą zamówiony towar bezpośrednio po jej doręczeniu w obecności kuriera, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru i jego opakowania. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru lub jego opakowania, Sprzedawca zaleca, aby Konsument zwrócił się do kuriera z żądaniem sporządzenia protokołu i aby protokół podpisał. Sprzedawca zaleca, aby Konsument w szczególności nie odbierał od kuriera takiej przesyłki zawierającej uszkodzony mechanicznie towar lub jego opakowanie, lecz poinformował niezwłocznie o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.
 7. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VII. Dane osobowe

§ 19

 1. Użytkownik chcący założyć Konto,  w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w tym do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uzyskania od Sprzedawcy informacji zgodnie z art. 13 RODO.
 4. Wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane przez Sprzedawcę po wyrażeniu przez Użytkownika lub kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 5. Administratorem danych osobowych jest firma Arton Stusio Sp.J. z siedzibą w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 3f, kod pocztowy 95-200 Pabianice, adres e-mail: info@arton.com.pl, tel. 422130604 będą przechowywane przez okres 3 lat.
 6. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.

IX. Zastrzeżenia prawne

§ 20

Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

X. Postanowienia końcowe

§ 21

 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o korzystanie ze Sklepu i umowy sprzedaży Użytkownik (oraz podmiot wskazany w § 5 lit. b) może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  1. e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres: info@arton.com.pl
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: 422130640
 2.  We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o korzystanie ze Sklepu i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Użytkownikiem (lub podmiotem wskazanym w § 5 lit. b) e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika (lub podmiot wskazany w § 5 lit. b), a ponadto telefonicznie, w przypadku podania przez Użytkownika (lub podmiot wskazany w § 5 lit. b) numeru telefonu.
  1. Użytkownicy (oraz podmioty wskazane w § 5 lit. b), będący Konsumentami, mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

§ 22

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w drodze zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu nowej jego wersji. W takiej sytuacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sprzedawca prześle oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu wraz z treścią postanowień zmienianych. Okres wypowiedzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu wynosi 30 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie są skuteczne w stosunku do zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie – do takich zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-08-01.